Watertoets door ASC Sports and water

Bij nieuwbouwplannen wordt voorgeschreven dat neerslag van verhard oppervlak moet worden afgekoppeld van de riolering. Hiertoe dient een watertoets te worden uitgevoerd. ASC Sports & Water kan een watertoets uitvoeren en onderzoek doen naar de (on)mogelijkheden van berging en infiltratie in de bodem. De watertoets bestaat veelal uit:

  • Beschrijving bodemkundige en geohydrologische gesteldheid
  • bepaling waterdoorlatendheid
  • meten grondwaterstand
  • ontwerpen en dimensioneren bergings- en infiltratiemedia

Wil je meer weten over onze dienstverlening?
Wij staan je graag te woord!